محبوبه رحیمیان

بنیانگذار و مدیر موسسه

محبوبه رحیمیان لیسانسه طراحی لباس و مد، کارشناس پوشاک افراد دارای معلولیت، از دوران کودکی شادی که داشتم در خانواده با عشق بزرگ شدم.

بهترین درس های زندگی را ابتدا از پدر و مادرم آموختم بعد از گرفتن دیپلم همزمان ازدواج کردم و وارد دانشگاه شدم. درس های بعدی زندگی را از همسرم آموختم و همیشه سه اصل زندگی را فراموش نکردم.

کردار نیک – گفتار نیک – پندار نیک

شاید 13 سالم بود روزی در راه مدرسه به خانه، پسری 10 ساله دیدم که به شدت می گریست و یک سطل خالی در دست داشت مرا منقلب کرد به طوری که برگشتم و پرسیدم: چه شده؟ گفت: مادرم بیمار است و پولی را که از شستن ماشین ها کسب کردم، دیگر ماشین شورها از من گرفتند و من اکنون نمیتوانم به منزل برگردم.

در آن زمان من ماهی 20 تومان پول توی جیبی داشتم برای اتوبوس و خوراکی در مدرسه. کیفم را نگاه کردم 10 تومان مانده بود دادم به او و همان جا با خدای خودم عهد کردم روزی که درسم تمام شود به این افراد رسیدگی خواهم کرد و 20 سال پیش وارد یک مرکز نیکوکاری شدم در سال 1378 در این مرکز فعالیت های بسیار زیادی انجام شد و برای اولین بار شرایط کار درمانی با اسب جهت افراد دارای معلولیت در ایران فراهم شد و کارآفرینی را در آن مرکز بنیان گذاری کردم همچنین موفق شدم نزدیک به صد و بیست نفر را طی یک سال در موسسات و سازمان ها و شرکت هایی نظیر تله کام، شاتل، تپسی، اسنپ، وزارت کشور و بازرگانی مشغول به کار کنم و با حمایت مرتب شغلی به استقلال شخصیتی رسیدند. یک دیگر از ضمینه های فعالیت من راه اندازی کارگاه و ورکشاپ در سرای محله های گوناگون راه اندازی بازارچه در برج ها و مدارس برای توانیابان می باشد.

فهرست