پیام مدیریت

اکنون پس از گذشت 20 سال از آغاز فعالیت در راستای کمک به توانیابان تمام انرژی و وقتم را جهت طراحی و تهیه لباس برای از بین بردن مشکلات پوشاک افراد دارای معلولیت صرف میکنم و همچنان در امر کارآفرینی برای این عزیزان مشغول هستم و سپاس فراوان دارم از همکاری همه بانوان عزیزی که در این راه با من همراه هستند.
در پایان از همسرم ممنونم که به من یاد داد چگونه مسائل را پیگیری کنم و تا به نتیجه نرسد دست از تلاش برندارم.
اردتمند محبوبه رحیمیان.

فهرست